Tuesday, 11 August, 2020 / سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

شرکت شاهد (سهامی عام)

شرکت شاهد (سهامی عام) با موافقت حضرت امام (ره) و با سرمایه اولیه 100.000.000 ریال و با انجام برنامه ریزی جامع متکی به همکاری و همفکری معنوی تمام ارگانها و نهادهای مسئول در سال 1363از سوی مسئولین محترم بنیاد شهید تاسیس و تحت شماره 53558 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و در سال 84 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و نماد ثشاهد در گروه املاک و مستغلات طبقه بندی گردید . سرمایه شرکت در مقطع مذکور 410.000 میلیون ریال بوده که در حال حاضر به 4.006.632 میلیون ریال افزایش یافته است .
شایان ذکر است که شناسایی شرکت های ممتاز یا دارای موقعیت برتر در بورس اوراق بهادار کشورهای مختلف بر پایه معیارهای نقد شوندگی سهام ؛ میزان تاثیر پذیری شرکت بر بازار و برتری نسبت های مالی انجام میشود که این خود نشانی دیگر از عملکرد مناسب مدیران مجموعه شاهد میباشد زیرا بورس اوراق بهادار تهران نیز بر اساس معیار های سه گانه ؛ تعداد سهام و ارزش سهام داده و ستد شده و تناوب داد و ستد و همچنین معیار تاثیرپذیری شرکت بر بازار اقدام به رتبه بندی شرکتهای مختلف بورسی نموده است . شرکت شاهد در زمینه های املاک و مستغلات ؛ بازرگانی ؛ سوخت و انرژی و نیز بازار سرمایه فعالیت گسترده دارد که اداره هر یک از این زمینه های مذکور توسط یک شرکت تخصصی میباشد . برای آشنایی بیشتر با هر یک از شرکتهای تابعه این هلدینگ مرکزی به لینک شرکتهای تابعه در صفحه اصلی مراجعه فرمایید .

box
سه حرف اول فامیلی :
 
قسمت عددی کدبورسی:
  
رمز عبور :
 
برنامه زمانبندي پرداخت سود سهام شرکت شاهد براي سال مالي منتهي به 1398/3/31
ردیف سهامداران از تاریخ لغایت تاریخ
1 حقیقی 98/09/01 98/11/30
2 حقوقی خرداد ماه سال 99
فرآور
23,520
%-5
وآذر
167,200
%-5
ياقوت
10,920
%0
افقح
60,299
%-5
غدام
132,330
%-5
ختورح
30,700
%-6
وسپه
20,410
%-5
غدشت
316,340
%5
خزاميا
26,570
%-5
صايپا112
1,039,500
%5
وتوصا
21,590
%-5
وايران
16,270
%5
شوينده
47,050
%-5
كدما
89,030
%5
تكنو
18,410
%-4
حتايد
25,580
%5
رتكو
23,310
%-5
افران
11,680
%0
ثمسكن
11,100
%5
دلر
102,810
%-4
سخاش
82,560
%-3
سفانو
33,580
%-5
ساراب
15,310
%-5
كسرا
33,640
%-4
فخاس
52,790
%-5
خپويش
138,660
%5
كاما
280,790
%-5
زمگسا
45,910
%-5
دسبحان
32,510
%-5
پارس
154,200
%-5
غمهرا
119,640
%-5
سشمال
15,510
%-5
وپخش
138,150
%-5
پكوير
21,500
%-5
ورنا
17,820
%-5
وخارزم
19,960
%-3
خمحور
65,080
%5
خاهن
40,750
%-5
دعبيدح
34,230
%-5
شاراك
26,260
%-5
شپنا
47,740
%-5
دزهراوي
21,210
%-5
كطبس
65,780
%5
فسپا
71,190
%-5
پارسيان
20,750
%-5
وپاسار
13,270
%-5
كپارس
93,950
%0
پسهند
63,470
%1
نگين
48,850
%-4
سصفها
161,640
%-5
فيروزا
20,060
%0
تملت
19,800
%-5
وسكاب
8,030
%-5
ولملت
15,010
%1
دسينا
42,280
%-5
شپاكسا
37,790
%-5
وبيمه
9,050
%-5
سرود
18,250
%-5
چدن
42,940
%-5
داسوه
53,350
%-5
خريخت
8,430
%-5
فسازان
39,870
%-5
سصوفي
28,250
%-5
ملت
19,390
%-5
وبشهر
29,030
%-5
شنفت
90,780
%-5
سنير
85,900
%5
حكشتيح
69,070
%-10
قهكمت
67,160
%5
سيلام
12,820
%5
خلنت
110,540
%0
پرديس
12,740
%-5
قزوين
61,790
%-5
افق ملت
173,680
%-4
سكرما
21,970
%-5
سفارس
25,410
%-5
تمحركه
28,140
%-5
ساروم
32,600
%-5
حپترو
34,400
%-5
كخاك
143,160
%0
شاملا
147,540
%-3
غبهنوش
93,680
%-5
خمهر
12,630
%-5
وتوسم
16,400
%-5
ثاخت
8,250
%-5
خنصير
64,470
%-5
فمراد
168,660
%-5
كچاد
20,640
%-5
وبهمن
31,660
%-5
دفرا
32,480
%-5
غپينو
10,000
%5
اميد
26,370
%-5
نوري
165,710
%-5
خكمك
83,020
%-5
تايرا
39,720
%5
دكيمي
34,860
%-1
كنور
44,870
%-5
بنيرو
92,880
%-5
غشهد
9,730
%-5
كسرام
138,090
%-5
شپديس
104,940
%-5
كفراح
38,510
%-5
فاراك
20,190
%-5
وليز
14,550
%-5
بموتو
67,510
%-5
وپست
19,590
%5
درازك
55,760
%-5
حتوكا
20,740
%-3
تاپيكو
23,820
%-5
شبهرن
99,690
%-5
كروي
59,290
%-5
اخابر
30,750
%5
ختراك
28,260
%-5
ولغدر
15,920
%5
پكرمان
30,650
%-5
تاصيكو
14,860
%-5
دكوثر
35,480
%-5
پارسان
37,630
%-5
سشمالح
13,840
%-7
كفرا
51,590
%-5
مرقام
42,450
%-5
چافست
34,470
%-5
پدرخش
238,750
%-5
كترام
28,210
%-5
غالبر
15,980
%-5
كساوه
45,050
%-4
فارس
32,560
%-5
فلامي
144,080
%-5
ونيكي
37,610
%5
تنوين
14,580
%-5
وساخت
64,090
%-2
وغدير
23,810
%-5
خبهمن
35,350
%5
سشرق
11,940
%-5
سدشت
36,560
%-3
جم پيلن
98,340
%-5
سدور
10,160
%-5
شكربن
88,730
%1
مبين
29,910
%-5
ركيش
26,370
%-5
خفنر
25,890
%-5
وبصادر
4,010
%-5
كساپا
24,710
%-5
سيمرغ
25,960
%-5
غسالم
9,020
%-1
كدماح
101,030
%4
حفاري
21,290
%5
فخوز
41,570
%2
چكاپا
9,750
%-5
كسعدي
72,690
%-5
دلقما
38,280
%-5
سهرمز
20,100
%-5
تيپيكو
57,910
%-5
ما
19,860
%5
نمرينو
71,890
%5
لبوتان
106,990
%-5
تكمبا
14,520
%-5
فجام
62,520
%-5
ستران
62,690
%-5
ثفارس
16,080
%-4
شسينا
433,020
%-5
غگرجي
51,550
%2
ارمغان
10,030
%0
غشان
75,620
%-5
خوساز
12,260
%-5
كحافظ
13,300
%-4
جم
47,220
%-5
سبهان
66,510
%-2
كلوند
29,390
%-5
خزر
13,750
%-5
ثنوسا
14,530
%5
پترولح
15,400
%-10
وپارس
5,080
%5
دجابر
60,250
%0
زپارس
119,520
%-5
واتي
18,870
%-5
دشيمي
69,500
%-5
خچرخش
26,400
%-5
سمازن
15,000
%-5
ونفت
23,500
%-5
غپاك
21,850
%5
بركت
36,350
%-5
دتماد
71,210
%-5
فاما
28,990
%-5
كمند
10,070
%0
ساربيل
122,410
%5
تاصيكوح
12,290
%-6
غاذر
50,310
%5
شبندر
51,880
%-5
حفارس
9,270
%5
فملي
31,560
%-5
سپاها
14,650
%-5
كگل
20,270
%-5
شيران
38,200
%-4
قشكر
74,690
%-5
سرو2
1
%-100
شفا
76,580
%-5
وصندوق
25,190
%-5
بذر
140,120
%-3
سيدكو
11,860
%-5
كبورس
133,970
%-5
وساپا
20,410
%-5
قشهد
33,940
%5
كرماشا
42,640
%-5
شيراز
65,010
%-5
شلعاب
34,460
%-5
خمحركه
17,060
%-5
سپاس
10,160
%1
قرن
68,250
%4
دروز
21,730
%-5
قصفها
275,740
%-5
رانفور
43,590
%-5
صخابر102
934,400
%-2
شدوص
23,150
%-5
فولاژ
31,530
%-5
رتاپ
16,620
%-5
سفار
124,540
%-5
فجر
60,070
%-5
پتاير
110,830
%5
سخوز
24,180
%-5
خاذين
11,740
%-5
خپارس
16,620
%-5
غبشهر
30,870
%-1
زكوثر
36,340
%-2
تپمپي
55,770
%-5
كبافق
40,840
%-5
قمرو
39,340
%-5
هاي وب
34,490
%-5
ارزش
11,350
%-6
لوتوسح
15,620
%-8
كوير
21,810
%5
خراسان
92,230
%-5
دسبحا
26,340
%-5
شفارس
50,210
%-5
شگل
30,090
%-5
غچين
66,430
%-4
قثابت
135,570
%-5
وسينا
20,580
%-5
اميدح
17,810
%-8
ولساپا
7,720
%-5
امين يكم
10,630
%-1
خرينگ
40,030
%-5
بفجر
33,920
%-5
داناح
9,110
%-10
فولاد
18,610
%-4
بترانس
59,670
%-3
وصنا
15,930
%-5
ونوين
6,680
%-5
وخاور
12,450
%-4
بسويچ
56,400
%-5
سيستم
30,200
%0
واعتبار
10,490
%-5
وكار
16,920
%-5
وبانك
29,250
%-5
فيروزه2
1
%-100
ولپارس
3,460
%5
دانا
11,880
%-5
غنوش
125,760
%5
فلوله
39,870
%-5
شبريز
58,090
%-5
خگستر
10,570
%-5
دعبيد
38,760
%-5
شسپا
38,500
%-5
كاذر
48,000
%-5
افق
70,860
%-5
دامين
19,140
%-5
ختور
47,920
%-5
كمنگنز
96,890
%2
آسيا
40,840
%-5
شتران
47,090
%-5
سغرب
24,220
%-4
واميد
51,750
%-1
صخود412
983,271
%-2
غمارگ
50,900
%-5
چكارن
7,530
%-3
كيان
24,650
%0
تصميم
14,990
%0
فسرب
161,240
%-5
وتوشه
31,870
%-5
آپ
34,640
%-2
لسرما
35,350
%-5
فنورد
107,560
%5
دفارا
85,760
%-4
قلرست
33,410
%-4
كرازي
22,110
%-5
خموتور
16,420
%-5
وصنعت
12,920
%-5
كپشير
62,180
%-5
پلاسك
12,090
%-5
فنوال
47,830
%-5
والبر
28,520
%-5
ومعادن
19,680
%-2
لوتوس
18,090
%-5
خكار
50,410
%-5
وپترو
22,530
%-5
پرداخت
51,310
%3
ثاباد
42,640
%-5
غشاذر
23,520
%-5
كاوه
20,240
%-5
دالبر
27,260
%-5
بورس
129,170
%-4
حكشتي
83,100
%-5
سقاين
54,670
%-5
دابور
46,710
%-3
غشصفا
32,800
%0
تكشا
60,940
%5
پاكشو
62,470
%2
بالبر
32,210
%-5
لابسا
50,520
%-5
قنيشا
84,920
%5
ثشاهد
78,010
%5
پاسا
29,700
%-5
خشرق
28,090
%-5
وتجارت
3,880
%-5
چفيبر
13,110
%-5
سرو
65,040
%-3
فايرا
27,270
%-5
كاردان
213,550
%-5
شفن
317,830
%-5
سكرد
11,840
%-5
لخزر
258,040
%0
مداران
45,500
%-5
فيروزه
216,700
%-3
تكشاح
41,970
%10
سبجنو
43,700
%-5
ددام
18,100
%-5
ثامان
23,200
%-5
فاسمين
78,170
%-1
فباهنر
73,830
%-5
قپيرا
89,350
%-2
رمپنا
48,020
%-5
كهمدا
33,740
%-5
سخزر
43,560
%-5
كماسه
99,170
%-5
دارو
62,040
%-5
وتوس
32,220
%-5
صنوين
119,530
%-3
فپنتا
268,930
%5
همراه
72,510
%4
ثاختح
6,080
%-6
ديران
35,630
%-5
پترول
17,780
%-5
بشهاب
78,110
%-5
بكاب
138,750
%-5
البرز
21,100
%5
ختوقا
7,310
%-5
صايپا203
963,741
%-2
دپارس
111,220
%-5
پارند
11,600
%-1
شخارك
46,760
%-5
كمند2
1
%-100
ولصنم
14,960
%-5
سپ
35,770
%-5
فرآور
23,520
%-5
وآذر
167,200
%-5
ياقوت
10,920
%0
افقح
60,299
%-5
غدام
132,330
%-5
ختورح
30,700
%-6
وسپه
20,410
%-5
غدشت
316,340
%5
خزاميا
26,570
%-5
صايپا112
1,039,500
%5
وتوصا
21,590
%-5
وايران
16,270
%5
شوينده
47,050
%-5
كدما
89,030
%5
تكنو
18,410
%-4
حتايد
25,580
%5
رتكو
23,310
%-5
افران
11,680
%0
ثمسكن
11,100
%5
دلر
102,810
%-4
سخاش
82,560
%-3
سفانو
33,580
%-5
ساراب
15,310
%-5
كسرا
33,640
%-4
فخاس
52,790
%-5
خپويش
138,660
%5
كاما
280,790
%-5
زمگسا
45,910
%-5
دسبحان
32,510
%-5
پارس
154,200
%-5
غمهرا
119,640
%-5
سشمال
15,510
%-5
وپخش
138,150
%-5
پكوير
21,500
%-5
ورنا
17,820
%-5
وخارزم
19,960
%-3
خمحور
65,080
%5
خاهن
40,750
%-5
دعبيدح
34,230
%-5
شاراك
26,260
%-5
شپنا
47,740
%-5
دزهراوي
21,210
%-5
كطبس
65,780
%5
فسپا
71,190
%-5
پارسيان
20,750
%-5
وپاسار
13,270
%-5
كپارس
93,950
%0
پسهند
63,470
%1
نگين
48,850
%-4
سصفها
161,640
%-5
فيروزا
20,060
%0
تملت
19,800
%-5
وسكاب
8,030
%-5
ولملت
15,010
%1
دسينا
42,280
%-5
شپاكسا
37,790
%-5
وبيمه
9,050
%-5
سرود
18,250
%-5
چدن
42,940
%-5
داسوه
53,350
%-5
خريخت
8,430
%-5
فسازان
39,870
%-5
سصوفي
28,250
%-5
ملت
19,390
%-5
وبشهر
29,030
%-5
شنفت
90,780
%-5
سنير
85,900
%5
حكشتيح
69,070
%-10
قهكمت
67,160
%5
سيلام
12,820
%5
خلنت
110,540
%0
پرديس
12,740
%-5
قزوين
61,790
%-5
افق ملت
173,680
%-4
سكرما
21,970
%-5
سفارس
25,410
%-5
تمحركه
28,140
%-5
ساروم
32,600
%-5
حپترو
34,400
%-5
كخاك
143,160
%0
شاملا
147,540
%-3
غبهنوش
93,680
%-5
خمهر
12,630
%-5
وتوسم
16,400
%-5
ثاخت
8,250
%-5
خنصير
64,470
%-5
فمراد
168,660
%-5
كچاد
20,640
%-5
وبهمن
31,660
%-5
دفرا
32,480
%-5
غپينو
10,000
%5
اميد
26,370
%-5
نوري
165,710
%-5
خكمك
83,020
%-5
تايرا
39,720
%5
دكيمي
34,860
%-1
كنور
44,870
%-5
بنيرو
92,880
%-5
غشهد
9,730
%-5
كسرام
138,090
%-5
شپديس
104,940
%-5
كفراح
38,510
%-5
فاراك
20,190
%-5
وليز
14,550
%-5
بموتو
67,510
%-5
وپست
19,590
%5
درازك
55,760
%-5
حتوكا
20,740
%-3
تاپيكو
23,820
%-5
شبهرن
99,690
%-5
كروي
59,290
%-5
اخابر
30,750
%5
ختراك
28,260
%-5
ولغدر
15,920
%5
پكرمان
30,650
%-5
تاصيكو
14,860
%-5
دكوثر
35,480
%-5
پارسان
37,630
%-5
سشمالح
13,840
%-7
كفرا
51,590
%-5
مرقام
42,450
%-5
چافست
34,470
%-5
پدرخش
238,750
%-5
كترام
28,210
%-5
غالبر
15,980
%-5
كساوه
45,050
%-4
فارس
32,560
%-5
فلامي
144,080
%-5
ونيكي
37,610
%5
تنوين
14,580
%-5
وساخت
64,090
%-2
وغدير
23,810
%-5
خبهمن
35,350
%5
سشرق
11,940
%-5
سدشت
36,560
%-3
جم پيلن
98,340
%-5
سدور
10,160
%-5
شكربن
88,730
%1
مبين
29,910
%-5
ركيش
26,370
%-5
خفنر
25,890
%-5
وبصادر
4,010
%-5
كساپا
24,710
%-5
سيمرغ
25,960
%-5
غسالم
9,020
%-1
كدماح
101,030
%4
حفاري
21,290
%5
فخوز
41,570
%2
چكاپا
9,750
%-5
كسعدي
72,690
%-5
دلقما
38,280
%-5
سهرمز
20,100
%-5
تيپيكو
57,910
%-5
ما
19,860
%5
نمرينو
71,890
%5
لبوتان
106,990
%-5
تكمبا
14,520
%-5
فجام
62,520
%-5
ستران
62,690
%-5
ثفارس
16,080
%-4
شسينا
433,020
%-5
غگرجي
51,550
%2
ارمغان
10,030
%0
غشان
75,620
%-5
خوساز
12,260
%-5
كحافظ
13,300
%-4
جم
47,220
%-5
سبهان
66,510
%-2
كلوند
29,390
%-5
خزر
13,750
%-5
ثنوسا
14,530
%5
پترولح
15,400
%-10
وپارس
5,080
%5
دجابر
60,250
%0
زپارس
119,520
%-5
واتي
18,870
%-5
دشيمي
69,500
%-5
خچرخش
26,400
%-5
سمازن
15,000
%-5
ونفت
23,500
%-5
غپاك
21,850
%5
بركت
36,350
%-5
دتماد
71,210
%-5
فاما
28,990
%-5
كمند
10,070
%0
ساربيل
122,410
%5
تاصيكوح
12,290
%-6
غاذر
50,310
%5
شبندر
51,880
%-5
حفارس
9,270
%5
فملي
31,560
%-5
سپاها
14,650
%-5
كگل
20,270
%-5
شيران
38,200
%-4
قشكر
74,690
%-5
سرو2
1
%-100
شفا
76,580
%-5
وصندوق
25,190
%-5
بذر
140,120
%-3
سيدكو
11,860
%-5
كبورس
133,970
%-5
وساپا
20,410
%-5
قشهد
33,940
%5
كرماشا
42,640
%-5
شيراز
65,010
%-5
شلعاب
34,460
%-5
خمحركه
17,060
%-5
سپاس
10,160
%1
قرن
68,250
%4
دروز
21,730
%-5
قصفها
275,740
%-5
رانفور
43,590
%-5
صخابر102
934,400
%-2
شدوص
23,150
%-5
فولاژ
31,530
%-5
رتاپ
16,620
%-5
سفار
124,540
%-5
فجر
60,070
%-5
پتاير
110,830
%5
سخوز
24,180
%-5
خاذين
11,740
%-5
خپارس
16,620
%-5
غبشهر
30,870
%-1
زكوثر
36,340
%-2
تپمپي
55,770
%-5
كبافق
40,840
%-5
قمرو
39,340
%-5
هاي وب
34,490
%-5
ارزش
11,350
%-6
لوتوسح
15,620
%-8
كوير
21,810
%5
خراسان
92,230
%-5
دسبحا
26,340
%-5
شفارس
50,210
%-5
شگل
30,090
%-5
غچين
66,430
%-4
قثابت
135,570
%-5
وسينا
20,580
%-5
اميدح
17,810
%-8
ولساپا
7,720
%-5
امين يكم
10,630
%-1
خرينگ
40,030
%-5
بفجر
33,920
%-5
داناح
9,110
%-10
فولاد
18,610
%-4
بترانس
59,670
%-3
وصنا
15,930
%-5
ونوين
6,680
%-5
وخاور
12,450
%-4
بسويچ
56,400
%-5
سيستم
30,200
%0
واعتبار
10,490
%-5
وكار
16,920
%-5
وبانك
29,250
%-5
فيروزه2
1
%-100
ولپارس
3,460
%5
دانا
11,880
%-5
غنوش
125,760
%5
فلوله
39,870
%-5
شبريز
58,090
%-5
خگستر
10,570
%-5
دعبيد
38,760
%-5
شسپا
38,500
%-5
كاذر
48,000
%-5
افق
70,860
%-5
دامين
19,140
%-5
ختور
47,920
%-5
كمنگنز
96,890
%2
آسيا
40,840
%-5
شتران
47,090
%-5
سغرب
24,220
%-4
واميد
51,750
%-1
صخود412
983,271
%-2
غمارگ
50,900
%-5
چكارن
7,530
%-3
كيان
24,650
%0
تصميم
14,990
%0
فسرب
161,240
%-5
وتوشه
31,870
%-5
آپ
34,640
%-2
لسرما
35,350
%-5
فنورد
107,560
%5
دفارا
85,760
%-4
قلرست
33,410
%-4
كرازي
22,110
%-5
خموتور
16,420
%-5
وصنعت
12,920
%-5
كپشير
62,180
%-5
پلاسك
12,090
%-5
فنوال
47,830
%-5
والبر
28,520
%-5
ومعادن
19,680
%-2
لوتوس
18,090
%-5
خكار
50,410
%-5
وپترو
22,530
%-5
پرداخت
51,310
%3
ثاباد
42,640
%-5
غشاذر
23,520
%-5
كاوه
20,240
%-5
دالبر
27,260
%-5
بورس
129,170
%-4
حكشتي
83,100
%-5
سقاين
54,670
%-5
دابور
46,710
%-3
غشصفا
32,800
%0
تكشا
60,940
%5
پاكشو
62,470
%2
بالبر
32,210
%-5
لابسا
50,520
%-5
قنيشا
84,920
%5
ثشاهد
78,010
%5
پاسا
29,700
%-5
خشرق
28,090
%-5
وتجارت
3,880
%-5
چفيبر
13,110
%-5
سرو
65,040
%-3
فايرا
27,270
%-5
كاردان
213,550
%-5
شفن
317,830
%-5
سكرد
11,840
%-5
لخزر
258,040
%0
مداران
45,500
%-5
فيروزه
216,700
%-3
تكشاح
41,970
%10
سبجنو
43,700
%-5
ددام
18,100
%-5
ثامان
23,200
%-5
فاسمين
78,170
%-1
فباهنر
73,830
%-5
قپيرا
89,350
%-2
رمپنا
48,020
%-5
كهمدا
33,740
%-5
سخزر
43,560
%-5
كماسه
99,170
%-5
دارو
62,040
%-5
وتوس
32,220
%-5
صنوين
119,530
%-3
فپنتا
268,930
%5
همراه
72,510
%4
ثاختح
6,080
%-6
ديران
35,630
%-5
پترول
17,780
%-5
بشهاب
78,110
%-5
بكاب
138,750
%-5
البرز
21,100
%5
ختوقا
7,310
%-5
صايپا203
963,741
%-2
دپارس
111,220
%-5
پارند
11,600
%-1
شخارك
46,760
%-5
كمند2
1
%-100
ولصنم
14,960
%-5
سپ
35,770
%-5